1. Rekisterinpitäjä
Magpie Visuals
Y-tunnus 2975277-5
www.tiinalamsa.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tiina Lämsä (Valokuvaaja)
puh: 044 2111 813
email: info@tiinalamsa.com

3. Rekisterin nimi
Valokuvaaja Tiina Lämsän asiakasrekisteri. Valokuvauspalvelujen asiakas- ja verkkosivuston käyttäjätiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Valokuvaajan asiakkaiden yhteystietoja yhteydenpitoa, markkinointia ja laskutusta varten sekä yrityksen hallinnoinnin ja liiketoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakastieto kustakin asiakkaasta sähköisissä palveluissa (kts. Kohta 7):
Nimi, Osoite, Matkapuhelinnumero, Sähköpostiosoite sekä mahdolliset valokuvat
Lisäksi verkkosivuston käyttäjistä:
Teknisesti kerätty henkilötieto
Teknisesti kerättyä tietoa verkkosivuston käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.
Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (Cookies)
Kuvat
Asiakkaan muut antamat tiedot
Kuvaussopimukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista yrityksen toimintaan perusteltaviin käyttötarkoituksiin.
Henkilötietoja luovutetaan seuraavaan järjestelmään:
Ukko Pro (SLP Pro Oy )
Tietoihin pääsy: Valokuvaaja sekä Ukko Pro kirjanpidon/laskutuksen henkilökunta
Tietoja käytetään asiakkaan laskutukseen
Tietosuojaseloste: https://www.ukkopro.fi/tietosuojaseloste/

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun sille ei ole enää lainvoimaista tarvetta.
Sähköinen aineisto
Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus
Tiedot voi tarkistaa ottamalla ensisijaisesti yhteyttä Yhteyshenkilöön.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Kts. edellinen kohta. Suomen kirjanpitolain vaatimaa tietoa (Kirjanpidon perusteena olevat tositteet) tulee säilöä 6 vuotta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.
Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sähköisesti. Jos henkilöllä on käyttäjätunnus palveluun (Kuvatilaus.fi), hän voi lisätä tai poistaa kiellon itse.
Tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

error: Content is protected !!